Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή (Master thesis)

Κουμούσογλου, Ιωάννης-Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Actions and defenses--Greece
Civil procedure--Greece
Keywords: Αναγνωριστική αγωγή,Αρνητική αγωγή,Αγωγή
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10661
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 56-58
Submission Date: 2017-09-11T10:56:21Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-11
Bibliographic citation: Ι.-Π., Κουμούσογλου, "Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Μπαμπινιώτης, Δημήτριος
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 58
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koumousoglou Ioannis_Panagiotis_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία915.06 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10661
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons