Η ειδική δικαιοδοτική βάση της αδικοπραξίας κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1215/2012» (άρθρο 7 σημ. 2 του Καν. 1215/2012) (Master thesis)

Τσιμπιρίδου, Δήμητρα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Conflict of laws--Torts--Greece
Keywords: Αδικοπραξία,Διεθνής δικαιοδοσία,(ΕΚ) 1215/2012,Σύμβαση Βρυξελλών
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10663
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 59-63
Submission Date: 2017-09-12T07:55:06Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-12
Bibliographic citation: Δ. Τσιμπιρίδου, "Η ειδική δικαιοδοτική βάση της αδικοπραξίας κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1215/2012» (άρθρο 7 σημ. 2 του Καν. 1215/2012)", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Χρυσομάλλης, Μιχάλης
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 63
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsimpiridou Demetra_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία769.19 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10663
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons