Επίκαιρα ζητήματα προκύπτοντα από την χορήγηση προσωρινής διαταγής (κατ' άρθρα 691Α και 781 ΚΠολΔ) (Master thesis)

Καμπάς, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Civil procedure--Greece
Keywords: Προσωρινή διαταγή,691Α και 781 ΚΠολΔ
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10665
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 41-42
Submission Date: 2017-09-12T09:59:59Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-12
Bibliographic citation: Γ. Καμπάς, "Επίκαιρα ζητήματα προκύπτοντα από την χορήγηση προσωρινής διαταγής (κατ' άρθρα 691Α και 781 ΚΠολΔ)", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Τσαντίνης, Σπύρος
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 42
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kambas Georgios_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία547 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10665
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons