Προπτωχευτική και πτωχευτική δυνατότητα εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη στον πτωχευτικό κώδικα (Master thesis)

Κοβατσιάδου, Αικατερίνη


Οι διατάξεις που αφορούν την μεταβίβαση της επιχείρησης ως σύνολο στο πλαίσιο των προπτωχευτικών διαδικασιών αφερεγγυότητας και της πτώχευσης τέθηκαν προς το σκοπό όπως όλη η περιουσία του οφειλέτη να καταστεί υπέγγυα των δανειστών του και αντικείμενο συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και να θέσουν στη διάθεση των πιστωτών το πλήρες φάσμα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης1. Προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις αυτές, θα πρέπει το ειδικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, να αναγνωριστεί ως αντικείμενο περιουσιακού δικαιώματος, αφού άλλωστε υπέγγυα για τα χρέη του προσώπου δεν είναι τα πράγματα ή τα άϋλα αγαθά αλλά τα δικαιώματα επ’ αυτών.2
Institution and School/Department of submitter: ΔΠΘ/Νομική Σχολή/Τμήμα Νομικής
Keywords: Πτωχευτική Εκποίηση Επιχείρηση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1244
Table of contents: περιλαμβάνει σελ 1-4
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N114-1.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
N114-2.pdf381.69 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1244
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.