Τα όργανα & ο προβλεπόμενος έλεγχος των πράξεων της ΚΕΠΠΑ (Master thesis)

Κομματίδου, Ελένη


Στην παρούσα εργασία, επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε τον επονομαζόμενο 2Ο Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), στη θεσμική της ιδιαίτερα διάσταση, στο πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής πραγματικότητας. Κατ΄ αρχήν αντικείμενο μας είναι η διεύρυνση των στόχων και των μέσων της ΚΕΠΠΑ (1ο ΜΕΡΟΣ), ενώ στο 2ο ΜΕΡΟΣ θα σταθούμε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων, με κομβικά σημεία τόσο την δημιουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) όσο και την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), χωρίς να παραλείψουμε φυσικά και τις σχέσεις της Ε.Ε με το ΝΑΤΟ, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. Στο 3ο ΜΕΡΟΣ θα σταθούμε στο θεσμικό πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Συγκεκριμένα θα γνωρίσουμε τα όργανα που λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία της ΚΕΠΠΑ και τις αρμοδιότητες που τους έχουν προσδώσει οι Συνθήκες (από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι και τη Συνθήκη της Λισσαβόνας). Επίσης θα αναλύσουμε και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων σε θέματα που άπτονται της ΚΕΠΠΑ, αλλά και τις δαπάνες της που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας (4ο ΜΕΡΟΣ), θα εξετάσουμε τον προβλεπόμενο έλεγχο που ασκείται στη ΚΕΠΠΑ. Τον ρόλο του «ελεγκτή», διαδραματίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άμεσα- έμμεσα/ ευρωπαϊκός – εθνικός), αλλά και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), μέσα από τον δικαστικό έλεγχο των κυρώσεων που επιβάλλονται μέσα από τη δράση της ΚΕΠΠΑ. Η γνωριμία μας αυτή με την ΚΕΠΠΑ θα γίνει σε συνάρτηση με το χρόνο, και συγκεκριμένα σε συνάρτηση με όλες τις Συνθήκες που έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Ε.Ε και φυσικά θα αναφερθούμε στις αλλαγές που έχουν επιφέρει στη ΚΕΠΠΑ η καθεμία. Έτσι θα ξεκινήσουμε από τη Συνθήκη του Μάαστριχ, θα συνεχίσουμε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και τη Συνθήκη της Νίκαιας και θα φτάσουμε μέχρι τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, της οποίας οι ρυθμίσεις διαμορφώνουν τις συνθήκες ανάπτυξης μιας πιο συνεκτικής και αποτελεσματικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
Institution and School/Department of submitter: ΔΠΘ/Νομική Σχολή/Τμήμα Νομικής
Keywords: όργανα ΚΕΠΠΑ
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/776
Table of contents: Συντομογραφίες ............................................................................................. 3 Εισαγωγή .................................................................................. 4 1ο ΜΕΡΟΣ: ΚΕΠΠΑ , ο 2ος Πυλώνας της Ε.Ε ...................................... 5 1.1 Δημιουργία ΚΕΠΠΑ ........................................................................ 5 1.2 ΚΕΠΠΑ ως υποσύνολο της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης ......... 9 1.3 Στόχοι της ΚΕΠΠΑ .......................................................................... 11 1.3.1 Αρχή της πίστης και της αμοιβαίας αλληλεγγύης ........................................... 13 1.4 Μέσα της ΚΕΠΠΑ ........................................................................... 14 1.4.1 Αρχές και γενικοί προσανατολισμοί .............................................................. 14 1.4.2 Κοινές στρατηγικές ........................................................................................ 15 1.4.3 Κοινές δράσεις .............................................................................................. 17 1.4.4 Κοινές θέσεις ................................................................................................ 19 1.4.5 Συστηματική συνεργασία ............................................................................... 20 1.5 Αλληλοενημέρωση και συντονισμός των κρατών μελών ............... 21 1.6 Συνεργασία διπλωματικών και προξενικών αποστολών ................. 22 2ο ΜΕΡΟΣ: Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων.23 2.1 Η σχέση της ΔΕΕ με την Ε.Ε ........................................................... 24 2.2 Αποστολές Petersberg ...................................................................... 25 2.3 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας ............................. 27 2.3.1 Τα όριο της επιχειρησιακής εμβέλειας της ΕΠΑΑ ......................................... 28 2.3.2 Στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων .............................................. 29 2.3.3 Μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων ........................................ 33 2.4 Η σχέση της Ε.Ε με το ΝΑΤΟ ......................................................... 34 2.5 Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας ....................................... 44 Τα όργανα και ο προβλεπόμενος έλεγχος των πράξεων της ΚΕΠΠΑ 2 3ο ΜΕΡΟΣ: Το θεσμικό πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ ......................... 50 3.1 Τα όργανα της ΚΕΠΠΑ ................................................................... 50 3.1.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο .................................................................................. 50 3.1.2 Συμβούλιο ..................................................................................................... 51 3.1.3 Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας ............................................................. 51 3.1.4 Στρατιωτική Επιτροπή .................................................................................. 54 3.1.5 Στρατιωτικό Επιτελείο της Ε.Ε ..................................................................... 54 3.1.6 Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων .............................................................. 55 3.1.7 Προεδρία ....................................................................................................... 56 3.1.8 Ειδικός Εντεταλμένος ................................................................................... 57 3.1.9 Ύπατος Εκπρόσωπος .................................................................................... 57 3.1.10 Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής και Έγκαιρης Προειδοποίησης ........... 60 3.1.11 Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων .................................................... 60 3.1.12 Επιτροπή ..................................................................................................... 61 3.1.13 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ............................................................................. 62 3.2 Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ ....................................... 65 3.2.1 Ταχεία Λήψη απόφασης ............................................................................... 65 3.2.2 Εποικοδομητική αποχή ................................................................................. 65 3.2.3 Ειδική πλειοψηφία ........................................................................................ 66 3.2.4 Ομοφωνία ..................................................................................................... 67 3.3 Δαπάνες της ΚΕΠΠΑ ....................................................................... 68 4ο ΜΕΡΟΣ: Ο προβλεπόμενος έλεγχος της ΚΕΠΠΑ ............. 70 4.1 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .............................................. 70 4.1.1 Άμεσος και Έμμεσος Έλεγχος ....................................................................... 70 4.1.2 Ευρωπαϊκός και Εθνικός Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ................................. 71 4.2 Ο ρόλος του ΔΕΚ ....................................................................................... 72 4.2.1 Το ισχύον νομικό & θεσμικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων στην Ε.Ε . 74 4.2.2 Η δικαστική αμφισβήτηση των καθεστώτων κυρώσεων ............................... 75 4.2.3Η αμφισβήτηση της εφαρμογής των καθεστώτων κυρώσεων του ΟΗΕ ......... 79 4.2.4 Η επίδραση της Συνθήκης της Λισσαβόνας στο δικαστικό έλεγχο των περιοριστικών μέτρων της ΚΕΠΠΑ ....................................................................... 82 Επίλογος .......................................................................................................... 87
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N9-1.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής833.9 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/776
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons